ARTcada.pl

ładuję
ZALOGUJ SIĘ ZAREJESTRUJ SIĘ

Twój schowek

Elementów w schowku: 0

Przeciągnij tutaj i upuść produkt aby dodać go do schowka 
  Drukuj

  Regulamin portalu ARTcada.pl

  § 1. Definicje

  1. Portal – prowadzony przez Właściciela Portalu serwis internetowy o szeroko rozumianej tematyce wnętrzarskiej, działający pod domeną ARTcada.pl, znajdujący się pod adresem URL http:/www.ARTcada.pl, w ramach którego świadczone są Usługi;
  2. Właściciel Portalu - Dorota Robinska prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą ALTUS Dorota Robinska z siedzibą w Warszawie przy ul. Poselskiej 7 lok. 1, 03-931 Warszawa, NIP 634-12-88-910, REGON 141535980;
  3. Użytkownik – każda osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której odrębne przepisy przyznają zdolność prawną, która dokonała rejestracji na Portalu; Użytkownikiem może być również osoba fizyczna nie posiadająca pełnej zdolności do czynności prawnych, pod warunkiem uzyskania zgody swojego przedstawiciela ustawowego;
  4. Informacja Handlowa – informacja handlowa w rozumieniu art. 2 pkt 2) ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2002, Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.)
  5. Usługi – świadczone w ramach Portalu następujące usługi: Biuro Ogłoszeń, Biblioteka Produktów, Forum, Pasaż Handlowy;
  6. Usługa Forum – Usługa, której świadczenie regulowane jest odrębnym regulaminem stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu;
  7. Biuro Ogłoszeń – Usługa, której świadczenie regulowane jest odrębnym regulaminem stanowiącym Załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu;
  8. Pasaż Handlowy – Usługa, której świadczenie regulowane jest odrębnym regulaminem stanowiącym Załącznik nr 3 do niniejszego Regulaminu;
  9. Biblioteka Produktów - Usługa, której świadczenie polega na umożliwieniu Użytkownikowi przeglądania bazy produktów, stanowiących meble, wyposażenie wnętrz;
  10. Informacje o Szkoleniach – zamieszczane w ramach Portalu informacje o planowanych szkoleniach związanych z tematyką Portalu, prowadzonych przez inne podmioty niż Właściciel Portalu, gromadzone w zakładce „Szkolenia” znajdującej się pod adresem http://ARTcada.pl/index/szkolenia, do których dostęp nie wymaga Rejestracji na Portalu;
  11. E-KURSY – ciekawostki, aktualności oraz porady profesjonalistów związane z tematyka Portalu, gromadzone w zakładce „E-KURSY” znajdującej się pod adresem http://ARTcada.pl/e-kursy
  12. Dane – wszelkie treści oraz materiały, w szczególności zdjęcia, ilustracje, opisy, pliki multimedialne, opinie oraz komentarze, które Użytkownik dobrowolnie umieszcza w ramach Portalu;
  13. Dane Osobowe – dane Użytkownika zgromadzone w wyniku korzystania przez niego z Portalu, pozwalające na jego identyfikację;
  14. Konto – dostępna dla Użytkownika po prawidłowym zalogowaniu się część Portalu pozwalająca mu na gromadzenie i modyfikację swoich Danych Osobowych oraz innych Danych, a także śledzenia własnej aktywności na Portalu;
  15. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną – umowa zawarta z chwilą Rejestracji pomiędzy Właścicielem Portalu a Użytkownikiem, której przedmiotem jest świadczenie Usług na zasadach wskazanych w niniejszym Regulaminie;
  16. Formularz Rejestracyjny – formularz zgłoszeniowy służący do Rejestracji na Portalu, zawierający co najmniej następujące obowiązkowe pola: imię, nazwisko, adres e-mail, hasło i login, zamieszczony pod adresem http://ARTcada.pl/auth/registration-form;
  17. Rejestracja – moment zawarcia Umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną, równoznaczny z wypełnieniem przez Użytkownika Formularza Rejestracyjnego;
  18. Regulamin – niniejszy Regulamin wraz ze wszystkimi załącznikami stanowiącymi jego integralną część.

  § 2. Postanowienia ogólne

  1. Portal funkcjonujący pod domeną ARTcada.pl jest własnością Doroty Robinskiej prowadzącej działalność gospodarczą pod nazwą ALTUS Dorota Robinska z siedzibą w Warszawie przy ul. Poselskiej 7 lok. 1, 03-931 Warszawa, NIP 634-12-88-910, REGON 141535980.
  2. W ramach Portalu Użytkownicy mogą przeglądać jego zasoby (w szczególności Porady Ekspertów oraz Informacje o Szkoleniach), a także korzystać ze świadczonych na Portalu Usług, na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie oraz w regulaminach świadczenia poszczególnych Usług, stanowiących Załączniki nr 1 - 3 do Regulaminu.

  § 3. Zakres i moc wiążąca Regulaminu

  1. Niniejszy Regulamin określa zasady działania Portalu, w szczególności zaś:
   1. ogólne zasady korzystania z Portalu, w tym ze świadczonych w jego ramach Usług,
   2. obowiązki i zakres odpowiedzialności Użytkowników,
   3. obowiązki i zakres odpowiedzialności Właściciela Portalu, a także
   4. zasady przeprowadzania procedury reklamacyjnej.
  2. Warunkiem korzystania z Portalu jest zapoznanie się z treścią Regulaminu i jego akceptacja.
  3. Akceptując Regulamin Użytkownik wyraża zgodę na jego wszystkie postanowienia i zobowiązuje się do ich przestrzegania.
  4. Akceptacja niniejszego Regulaminu jest równoznaczna z akceptacją wszystkich jego Załączników.
  5. Właściciel Portalu nieodpłatnie udostępnia Użytkownikowi Regulamin przed rozpoczęciem korzystania z Serwisu poprzez zamieszczenie go na stronie Portalu pod adresem http://ARTcada.pl/page/regulamin, a także na żądanie Użytkownika w taki sposób, który umożliwia pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie treści Regulaminu za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Użytkownik.
  6. Użytkownik nie jest związany tymi postanowieniami Regulaminu, które nie zostały mu udostępnione w sposób opisany w ust. 5 powyżej.

  § 4. Techniczne warunki korzystania z Portalu

  1. Wymagania techniczne niezbędne do korzystania z Portalu są następujące:
   1. posiadanie urządzenia umożliwiającego dostęp do sieci Internet, wyposażonego w sprawny system operacyjny, np. Linux lub Windows,
   2. zainstalowanie na urządzeniu, o którym mowa w pkt a) powyżej najnowszej, aktualnej wersji przeglądarki internetowej zapewniającej dostęp do zasobów sieci Internet, akceptującej pliki typu cookies, tj. Internet Explorer, Opera, Mozilla Firefox, Safari, Google Chrome lub innej kompatybilnej, oraz
   3. posiadanie aktywnego konta poczty e-mail.
  2. Użytkownik wyraża zgodę na przechowywanie przez Właściciela Portalu na jego komputerze niewielkich plików tekstowych (tzw. cookies) niezbędnych do prawidłowego korzystania z Portalu.
  3. Właściciel Portalu nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe działanie Portalu na skutek korzystania przez Użytkowników z nietypowego sprzętu komputerowego lub sprzętu innego niż wskazany w ust. 1 pkt a) i ust. 1 pkt b) powyżej.

  § 5. Rejestracja i zakładanie Konta

  1. Bezpłatna Rejestracja w Portalu jest warunkiem koniecznym do pełnego korzystania przez Użytkownika ze świadczonych w jego ramach Usług.
  2. Dla skutecznej Rejestracji niezbędna jest akceptacja niniejszego Regulaminu i wyrażenie zgody na stosowanie wszystkich jego postanowień.
  3. Rejestracja polega na prawidłowym wypełnieniu przez Użytkownika Formularza Rejestracyjnego.
  4. W wyniku Rejestracji zostaje założone Konto, dostępne wyłącznie dla danego Użytkownika za pomocą indywidualnego loginu i hasła.
  5. Użytkownik nie może korzystać z kont innych Użytkowników Portalu, ani też udostępniać swojego Konta innym osobom, za wyjątkiem przypadku udostępnienia Konta osobie należycie umocowanej przez danego Użytkownika do działania w jego imieniu.
  6. Użytkownik obowiązany jest zachować w tajemnicy hasło oraz login do swojego Konta.
  7. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za szkodę powstałą z tytułu udostępnienia innym podmiotom hasła oraz loginu do swojego Konta.
  8. Zmiana hasła do Konta możliwa jest poprzez złożenie przez Użytkownika odpowiedniej dyspozycji na swoim Koncie.
  9. Użytkownik obowiązany jest uaktualniać na bieżąco Dane Osobowe podane w Formularzu Rejestracyjnym. Właściciel Portalu oraz pozostali Użytkownicy nie ponoszą odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie ciążących na nich obowiązków, jeżeli jest ono wynikiem błędnych lub nieaktualnych Danych Osobowych lub innych danych podanych przez danego Użytkownika w ramach jego Konta.
  10. W przypadku powzięcia uzasadnionej wątpliwości co do prawdziwości i kompletności Danych Osobowych wskazanych przez Użytkownika w Formularzu Rejestracyjnym, Właściciel Portalu może odmówić Rejestracji lub zlikwidować Konto danego Użytkownika po jego bezskutecznym wezwaniu do aktualizacji tychże danych.
  11. O odmowie Rejestracji Użytkownika lub likwidacji jego Konta na podstawie ust. 10 powyżej Właściciel Portalu poinformuje danego Użytkownika niezwłocznie po podjęciu decyzji w tej sprawie.
  12. W trakcie procesu Rejestracji Użytkownik obowiązany jest złożyć stosowne oświadczenie odpowiednio w zakresie:
   1. możliwości przetwarzania przez Właściciela Portalu oraz podmioty z nim współpracujące lub działającego w jego imieniu lub na jego rzecz Danych Osobowych Użytkownika podawanych w trakcie Rejestracji lub następnie zmienionych, w celu niezbędnym do prawidłowego funkcjonowaniu Portalu, w tym w szczególności świadczenia Usług, a także w celach marketingowych, promocyjnych, handlowych, statystycznych i opiniotwórczych; oraz
   2. zgody na otrzymywanie Informacji Handlowych na adres e-mail podany przez Użytkownika w Formularzu Rejestracyjnym.
  13. Wyrażenie zgody, o której mowa w ust. 12 pkt a) powyżej jest dobrowolne, jednak w przypadku jej niewyrażenia niemożliwe będzie korzystanie z Portalu w pełnym zakresie, w szczególności ze świadczonych w jego ramach Usług.
  14. Zgoda Użytkownika na przetwarzanie jego Danych Osobowych w celach, o których mowa w ust. 12 pkt a) oraz otrzymywanie Informacji Handlowej, o której mowa w ust. 12 pkt b) powyżej może być odwołana w każdym czasie, poprzez wysłanie stosownej informacji za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail architekt@artcada.pl
  15. Odwołanie zgody, o której mowa w ust. 12 pkt a) powyżej jest równoznaczne z rezygnacją Użytkownika z korzystania z Usług i stanowi moment rozwiązania Umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną.
  16. Rejestracja na Portalu jest równoznaczna z zawarciem pomiędzy Właścicielem Portalu a Użytkownikiem Umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.
  17. Świadczenie Usług przez Właściciela Portalu następuje przed upływem 10 (dziesięciu) dni od zawarcia Umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną, na co Użytkownik wyrażą niniejszym zgodę.
  18. W związku z ust. 17 powyżej do Usług nie znajdzie zastosowanie prawo Użytkownika będącego konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego do odstąpienia od Umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną w terminie 10 (dziesięciu) dni od dnia jej zawarcia, przewidziane przepisami ustawy z dnia 2 marca 2000 roku o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz.U.00.22.271 z późn.zm.).
  19. Użytkownik uprawniony jest do usunięcia w każdym czasie swojego Konta co jest równoznaczne z rozwiązaniem Umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną. Likwidacja Konta jest równoznaczna z bezpowrotną utratą wszystkich zgromadzonych w ramach tego Konta Danych Osobowych oraz pozostałych Danych.
  20. Użytkownik uprawniony jest w każdym czasie do edycji swoich Danych Osobowych i pozostałych Danych zamieszczonych na swoim Koncie, poprzez złożenie stosownej dyspozycji w ramach tego Konta.

  § 6. Likwidacja i zablokowanie Konta

  1. W przypadku naruszenia przez Użytkownika postanowień Regulaminu, Właściciel Portalu może pozbawić Użytkownika prawa do korzystania z Portalu (likwidacja Konta) lub ograniczyć dostęp Użytkownika do całości lub części jego zasobów (zablokowanie Konta) ze skutkiem natychmiastowym, a w szczególności gdy Użytkownik:
   1. podał w Formularzu Rejestracyjnym dane nieprawdziwe, wprowadzające w błąd lub naruszające prawa osób trzecich;
   2. dopuścił się za pośrednictwem Portalu naruszenia dóbr osobistych lub praw osób trzecich;
   3. dopuścił się innych zachowań, które są niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa, postanowieniami niniejszego Regulaminu, dobrymi obyczajami, zasadami współżycia społecznego lub ogólnymi zasadami korzystania z Internetu (netykiety) albo zagrażają lub naruszają dobre imię lub wizerunek Portalu.
  2. W przypadku likwidacji Konta bądź jego zablokowania, Właściciel Portalu obowiązany jest poinformować niezwłocznie o tym fakcie danego Użytkownika poprzez wysłanie mu wiadomości e-mail na adres poczty elektronicznej wskazany przez Użytkownika w Formularzu Rejestracyjnym.
  3. Likwidacja Konta jest równoznaczna z bezpowrotną utratą wszystkich zgromadzonych w ramach tego Konta Danych Osobowych oraz pozostałych Danych, a także stanowi moment rozwiązania Umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną.
  4. Użytkownik, który został pozbawiony praw do korzystania z Portalu, zgodnie z ust. 1 powyżej, nie może dokonać powtórnej Rejestracji bez uzyskania uprzedniej zgody Właściciela Portalu wyrażonej na piśmie pod rygorem nieważności. W przypadku założenia Konta bez zgody Właściciela Portalu, Właściciel Portalu uprawniony jest do natychmiastowego usunięcia Konta z Portalu.

  § 7. Obowiązki Właściciela Portalu i Użytkowników

  1. Właściciel Portalu zobowiązuje się do stałego i nieprzerwanego świadczenia usług w ramach Portalu, z zastrzeżeniem ust. 2 poniżej.
  2. Właściciel Portalu nie odpowiada za błędy lub przerwy w funkcjonowaniu Portalu wynikłe na skutek działań lub zaniechań Użytkowników lub z powodu przypadku siły wyższej. Ponadto, Właściciel Portalu zastrzega sobie prawo czasowego zawieszenia świadczenia Usług w ramach Portalu, w szczególności w przypadku konieczności przeprowadzenia napraw, konserwacji, modernizacji lub rozbudowy systemów obsługujących Porta, o czym obowiązany jest poinformować Użytkowników ze stosownym wyprzedzeniem.
  3. Właściciel Portalu zobowiązuje się podjąć wszelkie konieczne środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia, w celu zapewnienia bezpieczeństwa wszelkich Danych Osobowych oraz pozostałych Danych przekazywanych przez Użytkownika w związku z korzystaniem z Portalu.
  4. Użytkownik zobowiązuje się w ramach Portalu:
   1. nie dostarczać i nie przekazywać treści zabronionych przez przepisy prawa, w tym w szczególności treści obraźliwych lub wulgarnych, nawołujących do przemocy lub innych działań sprzecznych z prawem lub dobrymi obyczajami, albo które naruszają dobra osób trzecich;
   2. korzystać z Portalu w sposób zgodny z jego przeznaczeniem i niezakłócający jego funkcjonowania, w tym poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń, a także w sposób nieuciążliwy dla pozostałych Użytkowników;
   3. nie wykorzystywać Portalu do przesyłania niezamówionej Informacji Handlowej (spamu);
   4. korzystać z wszelkich Danych zamieszczonych w ramach Portalu wyłącznie dla swojego osobistego użytku;
   5. korzystać z Portalu w sposób zgodny z Regulaminem, właściwymi przepisami prawa oraz ogólnymi zasadami korzystania z Internetu (netykietą).
  5. Użytkownik zobowiązany jest do powstrzymania się od działań mogących naruszyć w jakikolwiek sposób prywatność innych Użytkowników, w szczególności od zbierania i rozpowszechniania Danych Osobowych oraz innych Danych pozostałych Użytkowników bez ich wyraźnej zgody, chyba że jest to dozwolone na podstawie przepisów prawa lub niniejszego Regulaminu.

  § 8. Odpowiedzialność Właściciela Portalu

  1. Właściciel Portalu w związku z prowadzeniem Portalu nie ponosi odpowiedzialności w szczególności za:
   1. prawdziwość i kompletność Danych Osobowych podanych przez Użytkowników,
   2. prawdziwość, rzetelność i legalność pozostałych Danych rozpowszechnionych przez Użytkowników w Portalu w dowolnej formie,
   3. treść oraz rzetelność Porad Ekspertów,
   4. rzetelność i merytoryczną jakość szkoleń ogłaszanych w Informacjach o Szkoleniach, oraz
   5. szkodę wynikłą z tytułu nieprzestrzegania przez Użytkownika przepisów prawa lub postanowień niniejszego Regulaminu.
  2. W przypadku jakichkolwiek roszczeń skierowanych przez osoby trzecie do Właściciela Portalu z tytułu działań lub zaniechań Użytkowników sprzecznych z przepisami prawa lub postanowieniami niniejszego Regulaminu, wyłączną odpowiedzialność w tym zakresie ponosi Użytkownik, który dopuścił się określonego działania lub zaniechania.

  § 9. Postępowanie reklamacyjne

  1. Użytkownicy mogą składać reklamacje dotyczące nieprawidłowego funkcjonowania Portalu oraz nienależytego świadczenia w jego ramach Usług przez Właściciela Portalu.
  2. Reklamację składa się Właścicielowi Portalu poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres dorota.robinska@artcada.pl lub w formie listu poleconego wysłanego na adres ul. Owsiana 12, 03-825 Warszawa.
  3. Prawidłowo złożona reklamacja powinna zawierać co najmniej następujące dane:
   1. imię i nazwisko oraz nazwę Użytkownika, jego adres zamieszkania lub siedzibę, login oraz adres poczty elektronicznej, a także
   2. zwięzłe podanie okoliczności uzasadniających składaną reklamację (w tym wskazanie czego reklamacja dotyczy).
  4. Reklamacje nie zawierające danych wskazanych w ust. 3 powyżej nie będą rozpatrywane.
  5. Właściciel Portalu zobowiązany jest rozpatrzyć reklamację, w terminie nie dłuższym niż 14 (czternaście) dni od dnia jej otrzymania. W przypadku bezskutecznego upływu powyższego terminu uznaje się, iż Właściciel Portalu uznał reklamację w całości.
  6. W wyniku rozpatrzenia reklamacji Właściciel Portalu może uznać reklamację bądź odmówić jej uznania, o czym powinien zawiadomić Użytkownika składającego reklamację w terminie, o którym mowa w ust. 5 powyżej, poprzez wysłanie Użytkownikowi wiadomości e-mail na adres poczty elektronicznej wskazanej przez niego w reklamacji.
  7. W przypadku odmowy uznania reklamacji Właściciel Portalu obowiązany jest podać przyczyny takiego rozstrzygnięcia, wraz z zawiadomieniem, o którym mowa w ust. 6 powyżej.
  8. Właściciel Portalu zastrzega sobie prawo do pozostawienia reklamacji bez rozpoznania, jeżeli wynikać ona będzie z nieznajomości postanowień niniejszego Regulaminu lub przepisów prawa.
  9. W przypadku pozostawienia reklamacji bez rozpoznania z przyczyn wskazanych w ust. 8 powyżej, Właściciel Portalu obowiązany jest niezwłocznie przekazać Użytkownikowi na wskazany przez niego w reklamacji adres poczty elektronicznej stosowną w tym zakresie informację.
  10. W przypadku pozostawienia reklamacji bez rozpoznania lub odmowy jej uznania na zasadach wskazanych w niniejszym Rozdziale, ponowne złożenie reklamacji w tej samej sprawie jest niedopuszczalne.

  § 10. Ochrona Danych Osobowych i Prawa Autorskie

  1. Zasady przetwarzania Danych Osobowych Użytkowników określa Polityka Prywatności stanowiąca Załącznik nr 4 do niniejszego Regulaminu.

  § 11. Postanowienia końcowe

  1. Niniejszy Regulamin został sporządzony w oparciu o przepisy prawa polskiego.
  2. Regulamin wchodzi w życie z dniem 31.01.2012 i dostępny jest w wersji jednolitej pod adresem http://ARTcada.pl/page/regulamin
  3. Wszystkie Załączniki do niniejszego Regulaminu (tj. Załączniki nr 1-4) stanowią jego integralną część i w związku z tym powinny być interpretowane łącznie z niniejszym Regulaminem.
  4. Rozstrzyganie ewentualnych sporów pomiędzy Właścicielem Portalu a Użytkownikiem, który jest konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego, zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postawieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.
  5. Rozstrzyganie ewentualnych sporów pomiędzy Właścicielem Portalu a Użytkownikiem, który nie jest konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego, zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Właściciela Portalu.
  6. W sprawach nie uregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie znajdą przepisy Kodeksu cywilnego, przepisy ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.
  7. Nazwa Portalu, jego interfejs, logo, baza danych oraz zawartość merytoryczna podlegają ochronie prawnej.
   

  Regulamin forum internetowego

  § 1. Definicje

  1. Forum – grupy dyskusyjne prowadzone w formule strony WWW pod adresem http://ARTcada.pl/forum., służące do wymiany pomiędzy ich użytkownikami informacji, poglądów i opinii na określone tematy, za pośrednictwem przeglądarki internetowej;
  2. Użytkownik Forum – Użytkownik, który rozpoczął korzystanie z Forum. Za moment rozpoczęcia korzystania z Forum uznaje się moment, w którym Użytkownik zaczął przeglądać jego zasoby;
  3. Informacja Handlowa – informacja handlowa w rozumieniu art. 2 pkt 2) ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2002, Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.);
  4. Post – pojedyncza wypowiedź Użytkownika Forum w danym Wątku;
  5. Wątek – odrębna rozmowa Użytkowników Forum, polegająca na wymianie zbieżnych tematycznie Postów. W ramach Forum wyróżnia się Wątki Publiczne, do których dostęp ma każdy Użytkownik Forum oraz Wątki Prywatne, do których dostęp możliwy jest po uprzedniej akceptacji Użytkownika Forum przez założyciela danego Wątku lub jego Moderatora;
  6. Dział/Kategoria Forum – dział/kategoria tematyczny/a grupujący/a w ramach Forum Wątki o zbliżonych do siebie zagadnieniach;
  7. Ankieta – forma poznawania opinii, zdania czy preferencji pozostałych użytkowników Forum, poprzez zadawania przez Użytkownika będącego twórcą ankiety określonych pytań oraz podawanie przez niego możliwych odpowiedzi, a następnie wybieranie przez Użytkowników biorących udział w ankiecie odpowiadających im opcji;
  8. Ogłoszenia Globalne - ogłoszenia zawierające ważne informacje, których przeczytanie jest obowiązkowe, wyświetlane na górze każdej strony Forum. Uprawnienia do zamieszczania Ogłoszeń Globalnych nadawane są przez Administratora;
  9. Ogłoszenia – ogłoszenia mniejszej rangi niż Ogłoszenia Globalne, zawierające bardzo często ważne informacje dotyczące przeglądanego Działu/Kategorii Forum, które należy przeczytać, gdy tylko jest to możliwe. Ogłoszenia wyświetlane są na górze każdej strony danego Działu/Kategorii Forum, w którym/ej zostały napisane. Uprawnienia do zamieszczania Ogłoszeń nadawane są przez Administratora;
  10. Tematy Przyklejone - tematy wyświetlane pod Ogłoszeniami Globalnymi i Ogłoszeniami na pierwszej stronie przeglądu Działów Forum, zawierające często ważne informacje, które należy przeczytać, gdy tylko jest to możliwe. Uprawnienia do przyklejania tematów nadawane są przez Administratora;
  11. Prywatna Wiadomość e-mail – wiadomość e-mail wysłana przez jednego Użytkownika Forum do drugiego Użytkownika Forum z wykorzystaniem odpowiedniej funkcji komunikowania się w ramach Forum;
  12. Moderator – Użytkownik Forum lub grupa takich użytkowników odpowiedzialnych za utrzymanie porządku na Forum, którym funkcja ta została nadana przez Administratora. Do głównych uprawnień Moderatora należy zmiana treści lub usuwanie Postów, przenoszenie, usuwanie i dzielenie Wątków na Forum, które moderują;
  13. Administrator – Użytkownik Forum albo grupa takich użytkowników, posiadający najwyższy poziom uprawnień kontrolnych nad Forum. Do uprawnień Administratora należy w szczególności nadawanie uprawnień Moderatora lub Administratora, blokowanie Użytkowników Forum, tworzenie grup Użytkowników Forum lub Moderatorów. Funkcja Administratora może zostać nadana przez Właściciela Portalu lub innych Administratorów mających prawo nominowania nowych Administratorów, od których zależy też zakres uprawnień nowego Administratora. Administratorzy mogą mieć pełne uprawnienia Moderatorów każdego Działu/Kategorii Forum;
  14. Regulamin – niniejszy Regulamin określający zasady i warunki korzystania z Forum;
  15. Regulamin Portalu – regulamin określający główne zasady i warunki korzystania z Portalu, zamieszczony pod adresem URL http://ARTcada.pl/page/regulamin, do którego niniejszy Regulamin stanowi załącznik.

  § 2. Postanowienia ogólne

  1. Zasady funkcjonowania oraz zakres i warunki korzystania z Forum określa niniejszy Regulamin, z zastrzeżeniem ust. 2 i ust. 3 poniżej.
  2. Niniejszy Regulamin stanowi integralną część Regulaminu Portalu, stąd też wszelkie jego postanowienia należy interpretować łącznie z postanowieniami Regulaminu Portalu. W przypadku rozbieżności pomiędzy Regulaminem Portalu a niniejszym Regulaminem, w zakresie Usługi Forum zastosowanie znajdą postanowienia niniejszego Regulaminu, jako szczegółowe w stosunku do tych zawartych w Regulaminie Portalu.
  3. Wszelkie pojęcia użyte w niniejszym Regulaminie należy definiować w sposób wskazany w Regulaminie Portalu, chyba że co innego wynika z niniejszego Regulaminu.
  4. Warunkiem korzystania z Forum jest zapoznanie się z treścią Regulaminu Portalu oraz niniejszego Regulaminu i ich akceptacja.
  5. Akceptując Regulamin Portalu oraz niniejszy Regulamin Użytkownik wyraża zgodę na wszystkie ich postanowienia i zobowiązuje się do ich przestrzegania.
  6. Za naruszenie postanowień Regulaminu Portalu oraz niniejszego Regulaminu uważa się także każde działanie lub zaniechanie Użytkownika zmierzające do ich obejścia.

  § 3. Zasady działania Forum

  1. Forum prowadzone jest w ramach Portalu.
  2. Korzystanie z Forum jest dobrowolne.
  3. Korzystanie z Forum jest bezpłatne.
  4. Forum służy Użytkownikowi Forum do prowadzenia dyskusji, wymiany poglądów, prezentowania swoich opinii na określone tematy oraz komentowania wypowiedzi pozostałych Użytkowników Forum.
  5. W ramach Forum Użytkownik Forum może w szczególności:
   1. przeglądać zgromadzone treści,
   2. tworzyć grupy Użytkowników Forum i ubiegać się o pozycję lidera grupy,
   3. tworzyć nowe Wątki lub dodawać Posty do Wątków już istniejących,
   4. tworzyć Działy/Kategorie Forum, jeżeli pełni funkcję Administratora,
   5. tworzyć Ankiety,
   6. dodawać Ogłoszenia Globalne, Ogłoszenia i Tematy Przyklejone, jeśli uzyskał takie uprawnienie,
   7. wysyłać Prywatne Wiadomości e-mail do pozostałych Użytkowników Forum,
   8. ubiegać się o funkcję Moderatora, a następnie pełnić ich funkcje.
  6. Za wyjątkiem czynności, o której mowa w ust. 5 pkt a) powyżej korzystanie z Forum możliwe jest wyłącznie po wcześniejszym zarejestrowaniu się na Portalu.
  7. Z chwilą zamieszczenia na Forum przez jego użytkownika Postów lub innych materiałów, Użytkownik Forum udziela Właścicielowi Portalu niewyłącznej, bezpłatnej licencji na wykorzystywanie, utrwalania w pamięci komputera, zmienianie, usuwanie, uzupełnianie, wykonywanie publiczne, wyświetlanie publiczne, zwielokrotnianie i rozpowszechnianie (w szczególności w Internecie) tych Postów i materiałów.
  8. Użytkownik Forum ma możliwość zmiany (edycji) lub usunięcia zamieszczonego przez siebie Postu do momentu, aż nie odpowie na niego inny Użytkownik. Po tym okresie usunięcie danego Postu możliwe jest tylko przez Administratora lub Moderatora.

  § 4. Administratorzy i Moderatorzy Forum

  1. Forum nie jest premoderowane.
  2. Administratorzy i Moderatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za treści prezentowane przez innych Użytkowników Forum.
  3. Zadaniem Administratora lub Moderatora jest czuwanie nad tym, aby poszczególne Posty, Wątki lub inne materiały zamieszczane w ramach Forum nie naruszały postanowień Regulaminu Portalu oraz niniejszego Regulaminu, przepisów prawa, dobrych obyczajów oraz zasad współżycia społecznego, a także aby pozostawały w zgodzie z tematem odpowiednio Działu/Kategorii Forum lub Wątku, w ramach którego zostały zamieszczone. W przypadku zauważenia niezgodności, o których mowa w zdaniu powyżej Administrator lub Moderator jest uprawniony i obowiązany do usunięcia z Forum danego Postu, całego Wątku lub przejawu innej aktywności Użytkownika Forum, w związku z którą doszło do naruszenia.
  4. Ocena czy doszło do naruszenia postanowień niniejszego Regulaminu przez Użytkownika Forum zależy tylko i wyłącznie od Administratora i Moderatora, z zastrzeżeniem ust. 2 Rozdziału V niniejszego Regulaminu.
  5. Usuwania Wątków, Postów lub przejawów innej aktywności Użytkownika Forum, w związku z którą doszło do naruszenia dokonują Administratorzy lub Moderatorzy, na zasadach wskazanych w niniejszym Regulaminie lub w innych uzasadnionych przypadkach.
  6. W przypadku naruszenia przepisów prawa, postanowień Regulaminu Portalu lub niniejszego Regulaminu Administrator uprawniony jest do blokowania możliwości korzystania z Usługi Forum przez danego Użytkownika.
  7. W przypadku, gdy naruszenia przepisów prawa, postanowień Regulaminu Portalu lub niniejszego Regulaminu dopuszcza się Administrator lub Moderator, Właściciel Portalu lub inny Administrator (jeżeli zdolny jest on do powoływania nowych Administratorów lub Moderatorów) uprawniony jest do pozbawienia takich Użytkowników Forum pełnionych przez nich funkcji.
  8. Sankcja, o której mowa w ust. 7 powyżej znajdzie odpowiednie zastosowanie w przypadku małej aktywności lub jej braku w prowadzonym przez Moderatora lub Administratora Dziale/Kategotrii Forum, pod warunkiem wcześniejszego ich wezwania przez Właściciela Portalu lub Administratora uprawnionego do powoływania nowych Administratorów lub Moderatorów do zwiększenia swojej aktywności i niezastosowania się przez nich do takiego wezwania.
  9. W szczególnie uzasadnionych przypadkach odebranie funkcji Administratora lub Moderatora przez Właściciela Portalu może nastąpić bez uprzedniego wezwania, o którym mowa w ust. 8 powyżej.
  10. Użytkownik Forum może zgłosić Administratorowi lub Moderatorowi naruszenie postanowień niniejszego Regulaminu poprzez wysłanie mu Prywatnej Wiadomości e-mail, w której znaleźć się powinny co najmniej następujące informacje:
   1. adres URL, na którym miało miejsce naruszenie,
   2. nick Użytkownika Forum, który dopuścił się naruszenia,
   3. zwięzły opis takiego naruszenia, a także
   4. datę i godzinę działania stanowiącego naruszenie.
  11. Administrator lub Moderator obowiązany jest podjąć określoną decyzję w odpowiedzi na zgłoszenie, o którym mowa w ust. 10 powyżej niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 3 (trzech) dni od dnia otrzymania zgłoszenia. O swojej decyzji Administrator lub Moderator obowiązany jest poinformować Użytkownika Forum zgłaszającego naruszenie poprzez wysłanie do niego zwrotnej Prywatnej Wiadomości e-mail.
  12. W przypadku, gdy Prywatna Wiadomość e-mail wysłana do Administratora lub Moderatora nie będzie zawierała informacji wskazanych w ust. 10 pkt a) – d) powyżej, Administrator lub Moderator uprawniony jest do pozostawienia zgłoszenia bez rozpoznania, informując o tym fakcie Użytkownika Forum zgłaszającego naruszenie poprzez wysłanie mu Prywatnej Wiadomości e-mail w terminie, o którym mowa w ust. 11 powyżej.
  13. Do decyzji Administratora lub Moderatora podjętej w odpowiedzi na zgłoszenie, o którym mowa w ust. 10 powyżej, Użytkownik Forum zgłaszający naruszenie może wnieść zastrzeżenia bezpośrednio do Właściciela Portalu, poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres dorot.robinska@artcada.pl. Wiadomość e-mail powinna zawierać co najmniej informacje wskazane w ust. 10 pkt a) – d) powyżej. W przypadku braku takich informacji postanowienia ust. 12 powyżej znajdą odpowiednie zastosowanie.
  14. Właściciel Portalu obowiązany jest podjąć określoną decyzję w odpowiedzi na zastrzeżenia, o których mowa w ust. 13 powyżej niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 3 (trzech) dni od dnia ich otrzymania. O swojej decyzji Właściciel Portalu obowiązany jest poinformować Użytkownika Forum wnoszącego zastrzeżenia poprzez wysłanie do niego wiadomości e-mail na wskazany przez Użytkownika Forum w procesie Rejestracji adres poczty elektronicznej.
  15. Ponowne zgłoszenie naruszenia w tej samej sprawie jest niedopuszczalne i nie będzie podlegało rozpoznaniu.

  § 5. Odpowiedzialność Właściciela Portalu

  1. Właściciel Portalu nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za treści zamieszczone na Forum przez jego Użytkowników. Posty oraz inne materiały i treści stanowią odzwierciedlenie wyłącznych opinii i poglądów Użytkownika Forum, który je zamieścił.
  2. Niezależnie od uprawnień przysługujących Administratorowi lub Moderatorowi na podstawie niniejszego Regulaminu, Właściciel Portalu ma pełną swobodę w podejmowaniu wszelkich czynności egzekwujących przestrzeganie niniejszego Regulaminu oraz właściwych przepisów prawa przez Użytkowników Forum, w tym również tych zastrzeżonych na rzecz Administratora i Moderatora.

  § 6. Obowiązki i odpowiedzialność Użytkowników Forum

  1. W ramach Forum zabrania się prowadzenia zbędnych dialogów polegających w szczególności na wymianie wielu, krótkich zdań pozbawionych treści merytorycznej, przypominających w swej formie czat internetowy, a także tych stanowiących nic nie wnoszącą w temacie danego Wątku kłótnię czy inne tego rodzaju wypowiedzi. W przypadku, o którym mowa powyżej Administrator albo Moderator uprawniony jest do zamknięcia danego Wątku lub usunięcia poszczególnych Postów, wedle swego uznania.
  2. Zabronione jest umieszczanie na Forum jakichkolwiek treści lub innych materiałów sprzecznych z prawem, mających na celu jego obejście lub niezgodnych z dobrymi obyczajami oraz zasadami współżycia społecznego, a w szczególności obraźliwych, wulgarnych, obscenicznych, nawołujących do agresji, oszczerczych, zawierających groźby, nieetycznych, obrażających uczucia lub godzących we własność osób trzecich, a także naruszających ich dobra.
  3. Zabronione jest w ramach Forum reklamowanie lub promowanie swojej działalności gospodarczej lub określonych towarów i usług w jakiejkolwiek formie, w szczególności poprzez dodawanie Postów lub wysyłanie Prywatnych Wiadomości e-mail zawierających niezamówioną Informację Handlową (spam), chyba że na takie działanie uprzednio wyrazi zgodę Administrator.
  4. W przypadku zamiaru uzyskania zgody, o której mowa w ust. 3 powyżej, Użytkownik Forum powinien zwrócić się do Administratora za pośrednictwem Prywatnej Wiadomości e-mail lub zwykłej wiadomości e-mail wysłanej na adres it@artcada.pl, z prośbą o jej udzielenie. Administrator obowiązany jest wyrazić zgodę, o której mowa w zdaniu powyżej, lub odmówić jej udzielenia w terminie 3 (trzech) dni roboczych od dnia otrzymania od Użytkownika Prywatnej Wiadomości e-mail lub wiadomości e-mail, o których mowa powyżej poprzez wysłanie mu odpowiedniej wiadomości zwrotnej. Brak odpowiedzi w tym czasie uznawane jest za wyrażenie zgody, o której mowa w ust. 3 powyżej.
  5. Niedopuszczalne jest zamieszczanie w ramach Forum treści (w szczególności Postów) oraz innych materiałów:
   1. zawierających linki do prywatnych stron WWW, dane osobowe, teleadresowe lub adresy e-mail,
   2. zawierających informacje nieprawdziwe,
   3. nieczytelnych pod względem stylistycznym,
   4. napisanych wyłącznie dużymi literami albo innym kolorem czcionki niż czarny,
   5. będących formą ogłoszenia lub stanowiących Informację Handlową,
   6. umieszczonych jeden po drugim przez tego samego Użytkownika Forum,
   7. z rażącą liczbą błędów ortograficznych.
  6. Użytkownicy Forum korzystając z Forum zobowiązani są w szczególności do:
   1. nie dublowania poszczególnych Postów i Wątków,
   2. nie zamieszczanie w ramach Forum treści, o których mowa w ust. 1 – 3 i ust. 5 powyżej,
   3. korzystania z Forum w sposób zgodny z jego przeznaczeniem i niezakłócający jego funkcjonowania, a także w sposób nieuciążliwy dla pozostałych Użytkowników Forum;
   4. korzystania z wszelkich treści zamieszczonych na Forum wyłącznie dla swojego osobistego użytku;
   5. korzystania z Forum w sposób zgodny z Regulaminem Portalu oraz niniejszym Regulaminem, właściwymi przepisami prawa oraz ogólnymi zasadami korzystania z Internetu (netykietą).
  7. Wyłączną odpowiedzialność za wszelkie szkody powstałe z tytułu naruszenia właściwych przepisów prawa lub postanowień niniejszego Regulaminu lub Regulaminu Portalu ponosi Użytkownik Forum, który dopuścił się takiego naruszenia.

  § 7. Postanowienia końcowe

  1. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 31.01.2012 i jest dostępny pod adresem http://ARTcada.pl/page/regulamin.
  2. Właściciel Portalu udostępnia niniejszy Regulamin w sposób, który umożliwia pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Użytkownik Forum (w tym także jego wydrukowanie).
   

  Regulamin Biura Ogłoszeń

  § 1. Definicje

  1. Biuro Ogłoszeń – prowadzone przez Właściciela Portalu w ramach Portalu internetowe biuro ogłoszeń, umożliwiające jego Użytkownikom dodawanie i przeglądanie Ogłoszeń;
  2. Użytkownik – Użytkownik, który rozpoczął korzystanie z Biura Ogłoszeń. Za moment rozpoczęcia korzystania z Biura Ogłoszeń uznaje się moment, w którym Użytkownik zaczął przeglądać jego zasoby lub dodał własne Ogłoszenie;
  3. Informacja Handlowa – informacja handlowa w rozumieniu art. 2 pkt 2) ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2002, Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.);
  4. Ogłoszenie – Ogłoszenie Płatne lub Ogłoszenie Bezpłatne, zamieszczone w Biurze Ogłoszeń przez Użytkownika na zasadach wskazanych w niniejszym Regulaminie;
  5. Dział – dział według którego poszczególne Ogłoszenia grupowane są w ramach Biura Ogłoszeń, tj.: „Dam pracę”, „Szukam pracy”, „Kupię”, „Sprzedam”, „Konsultacje” oraz „Wymienię”. Możliwe jest tworzenie przez Właściciela Portalu nowych Działów;
  6. Kategoria – kategoria, według której poszczególne Ogłoszenia grupowane są w ramach określonych Działów Biura Ogłoszeń, ze względu już na konkretny przedmiot Ogłoszenia. Możliwe jest tworzenie przez Właściciela Portalu nowych Kategorii;
  7. Nabywca – podmiot, który w związku z zamieszczonym Ogłoszeniem zawarł z Użytkownikiem, który zamieścił to Ogłoszenie stosowną Umowę, na podstawie której nabył określony przedmiot lub usługę;
  8. Opłata – opłata pobierana od Użytkownika w przypadku zamieszczenia przez niego w ramach biura Ogłoszeń Ogłoszenia Płatnego;
  9. Umowa – umowa zawarta pomiędzy Nabywcą a Użytkownikiem, który zamieścił dane Ogłoszenie, w przedmiocie odpowiadającym treści tego Ogłoszenia;
  10. Regulamin – niniejszy Regulamin określający zasady i warunki korzystania z Biura Ogłoszeń;
  11. Regulamin Portalu – regulamin określający główne zasady i warunki korzystania z Portalu, zamieszczony pod adresem URL http://ARTcada.pl/page/regulamin do którego niniejszy Regulamin stanowi załącznik.

  § 2. Postanowienia ogólne

  1. Zasady funkcjonowania oraz zakres i warunki korzystania z Biura Ogłoszeń określa niniejszy Regulamin, z zastrzeżeniem ust. 2 i ust. 3 poniżej.
  2. Niniejszy Regulamin stanowi integralną część Regulaminu Portalu, stąd też wszelkie jego postanowienia należy interpretować łącznie z postanowieniami Regulaminu Portalu. W przypadku rozbieżności pomiędzy Regulaminem Portalu a niniejszym Regulaminem, w zakresie Biura Ogłoszeń zastosowanie znajdą postanowienia niniejszego Regulaminu, jako szczegółowe w stosunku do tych zawartych w Regulaminie Portalu.
  3. Wszelkie pojęcia użyte w niniejszym Regulaminie należy definiować w sposób wskazany w Regulaminie Portalu, chyba że co innego wynika z niniejszego Regulaminu.
  4. Warunkiem korzystania z Biura Ogłoszeń jest zapoznanie się z treścią Regulaminu Portalu oraz niniejszego Regulaminu i ich akceptacja, a także Rejestracja na Portalu.
  5. Akceptując Regulamin Portalu oraz niniejszy Regulamin Użytkownik wyraża zgodę na wszystkie ich postanowienia oraz zobowiązuje się do ich przestrzegania.
  6. Za naruszenie postanowień Regulaminu Portalu lub niniejszego Regulaminu uważa się także każde działanie lub zaniechanie Użytkownika zmierzające do ich obejścia.

  § 3. Zasady działania Biura Ogłoszeń

  1. Biuro Ogłoszeń prowadzone jest w ramach Portalu.
  2. Korzystanie z Biura Ogłoszeń jest dobrowolne.
  3. Biuro Ogłoszeń służy do zamieszczania w jego ramach Ogłoszeń przez Użytkownika.
  4. W ramach Biura Ogłoszeń Użytkownik może w szczególności:
   1. przeglądać zamieszczone Ogłoszenia,
   2. dodawać własne Ogłoszenia,
   3. wysyłać i odpowiadać na zapytania dotyczące poszczególnych Ogłoszeń.
  5. Korzystanie z Biura Ogłoszeń możliwe jest wyłącznie po wcześniejszym zarejestrowaniu się na Portalu, za wyjątkiem przeglądania podglądów Ogłoszeń (bez wyświetlenie ich pełnej treści) w ramach poszczególnych Działów lub Kategorii Biura Ogłoszeń.
  6. Właściciel Portalu przewiduje możliwość wprowadzania różnego rodzaju promocji w zakresie korzystania z Biura Ogłoszeń. Treść każdej promocji winna zawierać ogólnodostępny dla Użytkowników opis jej warunków, w tym zasady przeprowadzania danej promocji i czas jej trwania. W przypadku rozbieżności pomiędzy warunkami promocji a zapisami niniejszego Regulaminu, w danym zakresie wiążąca będzie treść promocji.
  7. Właściciel Portalu uprawniony jest do umieszczenia w dowolnym miejscu na stronie Biura Ogłoszeń, na której publikowane jest Ogłoszenie danego Użytkownika wszelkiego rodzaju Informacji Handlowych dotyczących podmiotów współpracujących z Właścicielem Portalu lub oferowanych przez nich towarów i usług, pod warunkiem że nie będą one zakłócać w jakikolwiek sposób graficznej prezentacji takiego Ogłoszenia ani odbioru jego treści przez pozostałych Użytkowników Biura Ogłoszeń.
  8. Akceptując warunki niniejszego Regulaminu, Użytkownik wyraża zgodę na zamieszczanie przez Właściciela Portalu Informacji Handlowej, w sposób o którym mowa w ust. 7 powyżej.

  § 4. Obowiązki i odpowiedzialność Użytkowników

  1. Użytkownik zamieszczający dane Ogłoszenie ponosi wszelką odpowiedzialność za jego treść i załączone materiały (w szczególności zdjęcia, ilustracje, pliki multimedialne), w tym za prawdziwość, rzetelność Ogłoszenia, a także za jego zgodność z właściwymi przepisami prawa, postanowieniami Regulaminu Portalu oraz niniejszego Regulaminu, dobrymi obyczajami, zasadami współżycia społecznego i ogólnymi zasadami korzystania z Internetu.
  2. W przypadku zawarcia w odpowiedzi na Ogłoszenie Umowy pomiędzy Nabywcą a Użytkownikiem, który zamieścił dane Ogłoszenie, Użytkownik ten zobowiązany jest wykonać zawartą Umowę, w szczególności dostarczyć towar lub wykonać usługę o jakiej mowa w danym Ogłoszeniu, na zasadach wskazanych w tejże Umowie, z należytą staranności i w zgodzie z właściwymi przepisami prawa.

  § 5. Odpowiedzialność Właściciela Portalu

  1. Właściciel Portalu nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za treść zamieszczonych Ogłoszeń oraz załączonych do nich materiałów (w szczególności zdjęć, ilustracji, plików multimedialnych).
  2. Właściciel Portalu nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za zawarcie pomiędzy Nabywcą a Użytkownikiem, który zamieścił dane Ogłoszenie Umów w przedmiocie zgodnym z tym Ogłoszeniem.
  3. Właściciel Portalu nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności wobec Nabywcy za rodzaj, jakość ani wartość usługi lub towaru uzyskanego przez Nabywcę od Użytkownika, który zamieścił dane Ogłoszenie i w związku z którym doszło do zawarcia stosownej Umowy pomiędzy Nabywcą a tym Użytkownikiem (w tym również w zakresie rękojmi i gwarancji). Właściciel Portalu nie ponosi także żadnej odpowiedzialności wobec Nabywcy w przypadku całkowitego lub częściowego niewykonania Umowy, o której mowa powyżej.
  4. Właściciel Portalu nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności wobec Użytkownika, który zamieścił dane Ogłoszenie i w związku z którym doszło do zawarcia stosownej Umowy pomiędzy nim a określonym Nabywcą, za jej niewykonanie lub nienależyte wykonanie przez Nabywcę, a w szczególności za brak lub zwłokę z zapłatą ceny za nabyty towar lub usługę, o których mowa w danym Ogłoszeniu.

  § 6. Zasady zamieszczania Ogłoszeń

  1. W Biurze Ogłoszeń można zamieszczać Ogłoszenia Płatne, za które pobierana jest Opłata w wysokości 2,46 zł z VAT (za 7 dni publikacji Ogłoszenia) lub 3,69 (za 14 dni publikacji Ogłoszenia) albo Ogłoszenia Bezpłatne, za których publikację w Biurze Ogłoszeń nie pobiera się żadnej Opłaty.
  2. W ramach Ogłoszeń Bezpłatnych, poza treścią takiego Ogłoszenia składającą się z max 2000 znaków, możliwe jest zamieszczenie 1 (jednego) zdjęcia oraz dodatkowo 4 (czterech) innych plików. Ogłoszenie Bezpłatne może być zamieszczone w ramach Biura Ogłoszeń w opcji 7 i 14 dni, jednak w żadnym przypadku nie jest ono ogłoszeniem wyróżnionym czy promowanym.
  3. W ramach Ogłoszeń Płatnych, poza treścią takiego Ogłoszenia składającą się z max 10000 znaków, możliwe jest zamieszczenie 4 (czterech) zdjęć oraz dodatkowo 12 (dwunastu) innych plików. Ogłoszenie Bezpłatne może być zamieszczone w ramach Biura Ogłoszeń w opcji 7 i 14 dni. Ogłoszenie Płatne jest ogłoszeniem wyróżnionym (poprzez zaznaczenie go kolorem odmiennym od Ogłoszeń Bezpłatnych) oraz promowanym (w pierwszej kolejności w ramach poszczególnych Kategorii Biura Ogłoszeń wyświetlane są Ogłoszenia Płatne, a dopiero później Ogłoszenia Bezpłatne).
  4. Kolejność wyświetlania Ogłoszeń Płatnych w ramach poszczególnych Kategorii Biura Ogłoszeń zależy od daty dodania danego Ogłoszenia.
  5. Procedura zamieszczenia Ogłoszenia składa się z następujących etapów:
   1. wybór typu Ogłoszenia, tj. Ogłoszenia Płatnego bądź Ogłoszenia Bezpłatnego oraz czasu jego wyświetlania w ramach Biura Ogłoszeń,
   2. wybór odpowiedniej Działu i Kategorii, w których Użytkownik chce umieścić Ogłoszenie,
   3. wpisanie treści Ogłoszenia,
   4. opcjonalnie dodanie do Ogłoszenia określonych materiałów (w szczególności zdjęć, ilustracji lub plików multimedialnych), z zastrzeżeniem ust. 6 poniżej,
   5. podanie nowych lub potwierdzenie wskazanych podczas Rejestracji Danych Osobowych, w tym danych kontaktowych,
   6. potwierdzenie ostatecznego wyglądu i treści danego Ogłoszenia,
   7. uiszczenie ewentualnej Opłaty w przypadku wyboru Ogłoszenia Płatnego, za pomocą przelewu internetowego
  6. Materiały dołączane do Ogłoszenia (w szczególności zdjęcia, ilustracje, pliki multimedialne) muszą spełniać następujące wymogi:
   1. w zakresie zdjęć i ilustracji – rozszerzenia .jpg, .gif.
   2. w zakresie innych załączników – doc, xls, ppt, rar, zip, PDF, docx, pptx
  7. Ogłoszenie powinno zostać zamieszczone przez Użytkownika w Kategorii odpowiedniej ze względu na treść i przedmiot Ogłoszenia.
  8. Usunięcie Ogłoszenia przez Użytkownika, który je zamieścił możliwe jest wyłącznie poprzez wysłanie Właścicielowi Portalu stosownej informacji w formie wiadomości e-mail na adres it@artcada.pl, zatytułowanej „Usunięcie ogłoszenia”.
  9. Usunięcie Ogłoszenia z Biura Ogłoszeń na żądanie Użytkownika, który je zamieścił nastąpi niezwłocznie nie później jednak niż następnego dnia roboczego po otrzymaniu przez Właściciela Portalu wiadomości e-mail, o której mowa w ust. 8 powyżej.
  10. W przypadku zamieszczenia przez Użytkownika Ogłoszenia w innym Dziale lub pod inną Kategorią Ogłoszeń, niż wynika to z treści Ogłoszenia i zapisów niniejszego Regulaminu, Właściciel Portalu upoważniony jest do usunięcia takiego Ogłoszenia lub zmiany jego treści bez zgody Ogłoszeniodawcy po uprzednim wezwaniu Użytkownika, który zamieścił dane Ogłoszenie do usunięcia niezgodności w wyznaczonym przez siebie terminie.
  11. Ogłoszenie, które spełnia wymagania Regulaminu w szczególności co do sposobu jego publikacji w Biurze Ogłoszeń, treści oraz wymogów technicznych w zakresie dołączonych do niego materiałów (w szczególności zdjęć, ilustracji lub plików multimedialnych), zostanie opublikowane w ramach biura Ogłoszeń w wybranej przez danego Użytkownika Kategorii w terminie nie dłuższym niż 1 dzień od dnia jego dodania.

  § 7. Treść Ogłoszeń

  1. Zabronione jest umieszczanie w Biurze Ogłoszeń jakichkolwiek treści lub innych materiałów (w szczególności zdjęć, ilustracji, plików multimedialnych) sprzecznych z prawem, mających na celu jego obejście lub niezgodnych z dobrymi obyczajami oraz zasadami współżycia społecznego, a w szczególności obraźliwych, wulgarnych, obscenicznych, nawołujących do agresji, oszczerczych, zawierających groźby, nieetycznych, obrażających uczucia lub godzących we własność osób trzecich, a także naruszających ich dobra.
  2. Zabronione jest zamieszczanie Ogłoszeń zawierających informacje lub materiały sprzeczne z Regulaminem Portalu lub niniejszym Regulaminem.
  3. Zabrania się Użytkownikowi umieszczania w jakiejkolwiek formie w treści Ogłoszenia reklamy lub innej treści o charakterze promocyjnym, dotyczącej internetowych serwisów ogłoszeniowych innych niż Biuro Ogłoszeń czy Portal.
  4. Zabrania się zamieszczania Ogłoszeń zawierających informacje nierzetelne, nieprawdziwe lub mogące wprowadzać w błąd pozostałych Użytkowników Biura Ogłoszeń.
  5. Zabronione jest zamieszczanie Ogłoszeń dotyczących towarów lub usług, którymi obrót na terenie Rzeczypospolitej Polskiej jest prawnie zakazany, a w szczególności pochodzących z przestępstwa lub polegających bezpośrednio lub pośrednio na popełnieniu przestępstwa, a także mających na celu ułatwienie lub umożliwienie ich popełnienia.
  6. Zabronione jest zamieszczanie w Ogłoszeniu treści, które nie są związane z przedmiotem Ogłoszenia i które stanowią Informację Handlową.
  7. Zabronione jest wielokrotne zamieszczanie przez danego Użytkownika w ramach jednej i tej samej Kategorii, Ogłoszeń dotyczących tego samego towaru bądź usługi, przez okres na jaki zostało opublikowane dane Ogłoszenie. Powyższe nie dotyczy sprzedaży kilku egzemplarzy tego samego towaru lub kilku takich samych usług.
  8. Niedozwolone jest kopiowanie treści Ogłoszeń zamieszczonych przez innych Użytkowników w Biurze Ogłoszeń oraz wszelkich dołączonych do Ogłoszenia materiałów (w szczególności zdjęć, ilustracji i innych plików multimedialnych), a także wykorzystywanie ich w jakikolwiek inny sposób, bez uprzedniej wyraźnej zgody Użytkownika, który to Ogłoszenie zamieścił.
  9. Zamieszczając jakiekolwiek treści i materiały w ramach Biura Ogłoszeń, w szczególności zdjęcia, ilustracje lub pliki multimedialne, Użytkownik oświadcza, iż przysługuje mu do nich całość majątkowych praw autorskich, a także że ich zamieszczenie w Biurze Ogłoszeń nie stanowi naruszenia jakichkolwiek praw autorskich osób trzecich.
  10. Z chwilą zamieszczenia w Biurze Ogłoszeń jakichkolwiek treści i materiałów (w szczególności zdjęć, ilustracji lub plików multimedialnych) Użytkownik, który dokonał zamieszczenia udziela Właścicielowi Portalu nieodpłatnej, nieograniczonej czasowo i terytorialnie licencji na wykorzystywanie tych treści i materiałów, a także na ich modyfikowanie oraz rozporządzanie nimi, jak również na dowolne wykorzystywanie treści i materiałów zmodyfikowanych, w celach promocyjnych oraz reklamowych w zakresie działalności Właściciela Portalu, w szczególności poprzez ich powielanie, publikowanie i wyświetlanie dla nieograniczonego kręgu odbiorców, w dowolnej formie, w dowolny sposób, w dowolnym miejscu i na dowolnym nośniku.

  § 8. Warunki usuwania Ogłoszeń przez Właściciela Portalu

  1. Właściciel Portalu uprawniony jest do usunięcia Ogłoszenia w przypadku, gdy jego zamieszczenie stanowi naruszenie właściwych przepisów prawa, postanowień Regulaminu Portalu lub niniejszego Regulaminu, o czym obowiązany jest on poinformować Użytkownika, który zamieścił dane Ogłoszenie, wysyłając temu Użytkownikowi wiadomość e-mail na podany przez niego podczas procesu zamieszczania Ogłoszenia adres poczty elektronicznej.
  2. W wypadku usunięcia Ogłoszenia z powodu, o którym mowa w ust. 1 powyżej Użytkownikowi, którego Ogłoszenie zostało usunięte nie przysługują z tego tytułu żadne roszczenia wobec Właściciela Portalu, ani zwrot Opłaty wniesionej z tytułu jego publikacji w Biurze Ogłoszeń.
  3. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 powyżej Właścicielowi Portalu przysługuje ponadto prawo do trwałego lub czasowego zablokowania Użytkownikowi, który zamieścił usunięte Ogłoszenie możliwości korzystania z Biura Ogłoszeń.
  4. W przypadku zamieszczenia przez Użytkownika w ramach Biura Ogłoszeń jakiegokolwiek materiału (w szczególności zdjęcia, ilustracji lub pliku multimedialnego) naruszającego przepisy prawa, postanowienia Regulaminu Portalu lub niniejszego Regulaminu, Właściciel Portalu uprawniony jest według swego uznania do:
   1. usunięcia z Ogłoszenia lub zablokowania możliwości wyświetlania danego materiału (w szczególności zdjęcia, ilustracji lub pliku multimedialnego),
   2. usunięcia w całości danego Ogłoszenia, przy którym zamieszczony był dany materiał (w szczególności zdjęcie, ilustracja lub plik multimedialny),
   3. trwałego lub czasowego zablokowania danemu Użytkownikowi możliwości korzystania z Biura Ogłoszeń.
  5. W przypadku usunięcia Ogłoszenia przez Właściciela Portalu z przyczyn nieleżących po stronie Użytkownika, który takie Ogłoszenie zamieścił, danemu Użytkownikowi należy się proporcjonalny zwrot Opłaty uiszczonej z tytułu zamieszczenia Ogłoszenia w Biurze Ogłoszeń, poprzez:
   1. faktyczny zwrot wpłaconej kwoty na podany przez Użytkownika rachunek bankowy,
   2. potrącenie wpłaconej kwoty z wymagalnymi należnościami Właściciela Portalu, lub
   3. opublikowanie w ramach Biura Ogłoszeń nowego Ogłoszenia o takiej samej wartości, jak Ogłoszenie usunięte.
  6. O sposobie zwrotu Opłaty, o którym mowa w ust. 5 powyżej decyduje sam Użytkownik, którego Ogłoszenie zostało usunięte. Obowiązany jest on poinformować Właściciela Portalu o swojej decyzji w terminie nie dłuższym niż 5 (pięć) dni od dnia powzięcia wiadomości o usunięciu Ogłoszenia, poprzez wysłanie stosownej wiadomości na adres e-mail: it@artcada.pl. Po bezskutecznym upływie powyższego terminu prawo do decydowania o sposobie zwrotu Opłaty przechodzi na Właściciela Portalu, z zastrzeżeniem ust. 7 poniżej.
  7. W przypadku nie wysłania przez Użytkownika wiadomości, o której mowa w ust. 6 powyżej w terminie 7 (siedmiu) dni od końca terminu, przez który Ogłoszenie danego Użytkownika miało być publikowane w ramach Biura Ogłoszeń, zwrot Opłaty nie będzie przysługiwał.
   

  REGULAMIN PASAŻU HANDLOWEGO ARTCADA.PL

  § 1. DEFINICJE

  1. Pasaż Handlowy – prowadzony przez Właściciela Portalu (tj. Dorotę Robinską prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą ALTUS Dorota Robinska z siedzibą w Warszawie przy ul. [...], [...] Warszawa, NIP 634-12-88-910, REGON 141535980) internetowy pasaż handlowy, działający pod domeną artcada.pl, za pośrednictwem którego dochodzi pomiędzy Dostawcą a Kupującym do zawarcia Umów Sprzedaży określonych Towarów;
  2. Użytkownik – Użytkownik, który korzysta z Pasażu Handlowego, na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie;
  3. Kupujący – Użytkownik, który złożył zamówienie na określony Towar;
  4. Konsument – Kupujący, będący konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego z dnia 23 kwietnia 1964 roku (Dz.U.1964.16.93 ze zm.);
  5. Dostawca – dostawca Towarów sprzedawanych za pośrednictwem Pasażu Handlowego, będący przedsiębiorcą w rozumieniu art. 4 ustawy z dnia 2 lipca 2004 roku o swobodzie działalności gospodarczej (Dz.U.2010.220.1447 ze zm.);
  6. Zamówienie – oświadczenie woli Użytkownika zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru, składane przez Użytkownika z chwilą wyboru przez Użytkownika opcji „Kupuję” w ramach jego Koszyka;
  7. Potwierdzenie Zamówienia – wiadomość generowana automatycznie przez system potwierdzająca złożone Zamówienie, w szczególności przedmiot Zamówienia, zasady i terminy płatności za zamówiony Towar, zasady i koszt transportu Towaru, okres realizacji Zamówienia oraz dane kontaktowe Dostawcy;
  8. Koszyk – narzędzie systemowe funkcjonujące w ramach Pasażu Handlowego, ułatwiające Użytkownikowi składanie Zamówień na określone Towary, poprzez gromadzenie ich w jednym miejscu, a także umożliwiające Użytkownikom dokonywanie podglądu wartości i przedmiotów poszczególnych Zamówień. Wybranie opcji „Dodaj do Koszyka” nie stanowi zawarcia Umowy Sprzedaży i nie jest w żaden sposób wiążące ani dla Użytkownika, ani dla Dostawcy;
  9. Towar – towary sprzedawane za pośrednictwem Pasażu Handlowego, w szczególności: meble, oświetlenie i osprzęt, materiały wykończeniowe, urządzenia sanitarne, armatury, zlewozmywaki, stałe elementy wyposażenia, okucia, akcesoria meblowe, urządzenia oraz sprzęt RTV i AGD, dekoracje, materiały oraz wyposażenie dedykowane użyteczności publicznej;
  10. Dane Teleadresowe – dane adresowe oraz dane kontaktowe podawane przez Kupującego w procesie składania Zamówienia, służące jego realizacji (m.in. adres dostawy, telefon);
  11. Umowa Sprzedaży - umowa sprzedaży określonego Towaru zawarta pomiędzy Kupującym a Dostawcą za pośrednictwem Pasażu Handlowego z chwilą otrzymania przez Kupującego Potwierdzenia Zamówienia;
  12. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.);
  13. Ustawa o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej – ustawa z dnia 27 lipca 2002 roku o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz.U. Nr 141, poz. 1176 ze zm.);
  14. Ustawa o ochronie niektórych prawa konsumentów - ustawa z dnia 2 marca 2000 roku o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz.U. Nr 22, poz. 271 ze zm.);
  15. Regulamin – niniejszy Regulamin określający warunki i zasady korzystania z Pasażu Handlowego;
  16. Regulamin Portalu - regulamin określający główne zasady i warunki korzystania z Portalu, zamieszczony pod adresem URL http://artcada.pl/page/regulamin do którego niniejszy Regulamin stanowi załącznik.

  § 2. POSTANOWIENIA OGÓLNE

  1. Zasady funkcjonowania oraz zakres i warunki korzystania z Pasażu Handlowego określa niniejszy Regulamin, z zastrzeżeniem ust. 2 i ust. 3 poniżej.
  2. Niniejszy Regulamin stanowi integralną część Regulaminu Portalu, stąd też wszelkie jego postanowienia należy interpretować łącznie z postanowieniami Regulaminu Portalu. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie znajdą postanowienia Regulaminu Portalu. W przypadku rozbieżności pomiędzy Regulaminem Portalu a niniejszym Regulaminem, w zakresie Pasażu Handlowego zastosowanie znajdą postanowienia niniejszego Regulaminu, jako szczegółowe w stosunku do tych zawartych w Regulaminie Portalu.
  3. Wszelkie pojęcia użyte w niniejszym Regulaminie należy definiować w sposób wskazany w Regulaminie Portalu, chyba że co innego wynika z niniejszego Regulaminu.
  4. Warunkiem korzystania z Pasażu Handlowego jest zapoznanie się z treścią Regulaminu Portalu oraz niniejszego Regulaminu i ich akceptacja, a także Rejestracja na Portalu.
  5. Akceptując Regulamin Portalu oraz niniejszy Regulamin Użytkownik wyraża zgodę na wszystkie ich postanowienia oraz zobowiązuje się do ich przestrzegania.
  6. Za naruszenie postanowień Regulaminu Portalu lub niniejszego Regulaminu uważa się także każde działanie lub zaniechanie Użytkownika zmierzające do ich obejścia.
  7. Użytkownicy mogą uzyskać dostęp do Regulaminu Portalu i niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej Portalu [...] oraz pobrać je i sporządzić ich wydruk.

  § 3. ZASADY DZIAŁANIA PASAŻU HANDLOWEGO

  1. Pasaż Handlowy prowadzony jest w ramach Portalu.
  2. Korzystanie z Pasażu Handlowego jest dobrowolne.
  3. Pasaż Handlowy umożliwia Użytkownikom przeglądanie jego zasobów oraz składanie drogą elektroniczną za pośrednictwem strony internetowej, w ramach której jest prowadzony (http://www.artcada.pl) Zamówień na określone Towary.
  4. Informacje o Towarach podane na stronach internetowych Pasażu Handlowego, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego.
  5. W wyniku złożenia Zamówienia na określony Towar oraz otrzymania przez Kupującego Potwierdzenia Zamówienia dochodzi za pośrednictwem Pasażu Handlowego do zawarcia Umowy Sprzedaży pomiędzy Kupującym a Dostawcą na warunkach wskazanych w niniejszym Regulaminie, z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość.
  6. Korzystanie przez Użytkownika z Pasażu Handlowego polegające wyłącznie na przeglądaniu jego zasobów nie wymaga Rejestracji.
  7. Składanie Zamówień na określony Towar oraz dokonywanie jego zakupu za pośrednictwem Pasażu Handlowego możliwe jest wyłącznie po wcześniejszym zarejestrowaniu się na Portalu.

  § 4. OBOWIĄZKI I ODPOWIEDZIALNOŚĆ UŻYTKOWNIKÓW

  1. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za szkodę powstałą z tytułu udostępnienia innym podmiotom hasła oraz loginu do swojego Konta, a w szczególności zobowiązany jest on do pokrycia należności za wszelkie zamówienia dokonane za pomocą tego loginu i hasła.
  2. Użytkownik obowiązany jest uaktualniać na bieżąco Dane Osobowe podane w Formularzu Rejestracyjnym. Dostawca nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie ciążących na nim obowiązków, jeżeli jest ono wynikiem błędnych lub nieaktualnych danych podanych przez Użytkownika w ramach Konta.

  § 5. STATUS WŁAŚCICIELA PORTALU W TRANSAKCJACH KUPNA-SPRZEDAŻY TOWARÓW

  1. Właściciel Portalu w ramach prowadzonego Pasażu Handlowego pełni wyłącznie funkcję pośrednika w zawieraniu na zasadach wskazanych w niniejszym Regulaminie Umów Sprzedaży określonych Towarów, pomiędzy Kupującym a Dostawcą.
  2. Właściciel Portalu w ramach Pasażu Handlowego nie oferuje i nie sprzedaje w imieniu własnym lub cudzym żadnych Towarów, a jedynie działa jako pośrednik na rzecz Dostawców, z którymi zawarł w tym przedmiocie odrębne umowy, umożliwiając im sprzedaż Towarów za pośrednictwem Pasażu Handlowego (w tym w szczególności poprzez udostępnienie Dostawcom miejsca na serwerze).
  3. Właściciel Pasażu nie jest stroną transakcji (tj. Umów Sprzedaży) dokonywanych pomiędzy Kupującym a Dostawcą.

  § 6. ODPOWIEDZIALNOŚĆ WŁAŚCICIELA PORTALU

  1. Właściciel Portalu nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za zdolność każdego z Dostawców do zawarcia Umowy Sprzedaży określonego Towaru.
  2. Właściciel Portalu nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy Sprzedaży przez Dostawcę. Podmiotem, do którego należy kierować wszelkie roszczenia związane z zawartą Umową Sprzedaży lub z niej wynikające, w tym te dotyczące zwrotów Towarów, ich reklamacji, gwarancji oraz rękojmi, jest Dostawca, będący stroną danej Umowy Sprzedaży.
  3. Właściciel Portalu nie ponosi odpowiedzialności za jakość, bezpieczeństwo lub legalność poszczególnych Towarów.
  4. Bez rozpoznania pozostawiane będą reklamacje zgłaszane do Właściciela Portalu w przedmiocie zawartych Umów Sprzedaży lub innych kwestii dotyczących realizacji Zamówień przez poszczególnych Dostawców oraz tych związanych z ich działalnością gospodarczą.

  § 7. ZASADY SKŁADANIA ZAMÓWIEŃ

  1. Zamówienia określające rodzaj i liczbę Towaru przyjmowane są poprzez formularz zamówienia znajdujący się na stronie internetowej Pasażu Handlowego, wygenerowany po dodaniu Towaru do Koszyka. W wyjątkowych przypadkach zamówienie może zostać przyjęte poprzez e-mail wysłany pod adres [...] lub telefonicznie pod numerem [...].
  2. Do realizacji Zamówienia konieczne jest podanie przez Kupującego swoich danych adresowych (imię i nazwisko, ulica, kod pocztowy, miasto) oraz danych kontaktowych (imię i nazwisko, telefon, e-mail) umożliwiających weryfikację złożonego Zamówienia, oraz adresu dostawy zamówionego Towaru.
  3. W przypadku niektórych Towarów, po ich dodaniu do Koszyka może pojawić się opcja „Zapytaj o potwierdzenie terminów oraz cen”. Poprzez jej kliknięcie, do Dostawcy zostaje przekazane zapytanie z prośbą o potwierdzenie ceny danego Towaru oraz terminów jego dostawy. Wiążącą dla Dostawcy będzie cena oraz termin dostawy wskazane z potwierdzeniu, nie zaś te wskazane obok danego Towaru, stanowiące w tym przypadku ceny i terminy orientacyjne.
  4. Potwierdzenie Dostawcy, o którym mowa w ust. 3 powyżej zostanie przekazane Użytkownikowi, który wysłał zapytanie dotyczące danego Towaru, w terminie nie dłuższym niż 48 (czterdzieści osiem) godzin od wysłania zapytania przez Użytkownika, w drodze stosownej wiadomości e-mail wysłanej Użytkownikowi na podany przez niego w procesie Rejestracji adres poczty elektronicznej.
  5. Potwierdzenie ceny danego Towaru oraz kosztów oraz terminu jego dostawy wiąże Dostawcę przez okres 7 (siedmiu) dni. Po upływie powyższego okresu, w przypadku nie złożenia przez Użytkownika Zamówienia na dany Towar poprzez kliknięcie opcji „Kupuję” w ramach Koszyka, dotychczasowe ustalenia co do ceny i terminu dostawy tegoż Towaru zostają anulowane i całą procedurę zamawiania Towaru należy przejść ponownie.
  6. Zamówienie na dany Towar zostaje złożone z chwilą wyboru przez Użytkownika opcji „Kupuję” w ramach jego Koszyka.
  7. Po złożeniu Zamówienia Kupujący otrzymuje wiadomość e-mail zawierającą ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia, stanowiącą Potwierdzenie Zamówienia.

  § 8. UMOWA SPRZEDAŻY

  1. Umowa Sprzedaży w treści odpowiadającej postanowieniom niniejszego Regulaminu zostaje zawarta z chwilą otrzymania przez Kupującego Potwierdzenia Zamówienia.
  2. Umowa zawierana jest w języku polskim.
  3. Utrwalenie, zabezpieczenie, udostępnienie oraz potwierdzenie Kupującemu istotnych postanowień Umowy Sprzedaży Towarów następuje poprzez przesłanie Kupującemu na podany przez niego w procesie Rejestracji adres e-mail oraz poprzez dołączenie do przesyłki zawierającej Towar wydruku potwierdzenia, specyfikacji Zamówienia oraz faktury VAT.

  § 9. CENY TOWARÓW I FORMY PŁATNOŚCI

  1. Ceny towarów podawane są w złotych polskich i zawierają wszystkie składniki, w tym podatek VAT (z wyróżnieniem wysokości stawki), cła oraz wszelkie inne składniki.
  2. Właściciel Portalu zastrzega sobie prawo do zmiany na wyraźne żądanie danego Dostawcy cen Towarów prezentowanych w ramach Pasażu Handlowego, wprowadzania nowych Towarów, przeprowadzania i odwoływania wszelkiego rodzaju akcji promocyjnych oraz wyprzedaży. Powyższe uprawnienie nie ma wpływu na ceny Towarów w Zamówieniach, które zostały złożone przed datą wejścia w życie zmiany ceny, warunków akcji promocyjnych lub wyprzedaży.
  3. Kupujący może wybrać następujące formy płatności za zamówione Towary:
   1. za pobraniem – płatność gotówką kurierowi przy odbiorze Towaru;
   2. przelewem bankowym – płatność bezpośrednio na konto bankowe. Na przelewie w polu „Tytułem” należy podać numer Zamówienia. Wysyłka zamówionego Towaru nastąpi po otrzymaniu przelewu;
   3. płatnością w systemie [...];
   4. w przypadku odbioru osobistego Zamówienia – płatność gotówką w siedzibie Dostawcy.

  § 10. KOSZTY I TERMIN DOSTAWY

  1. Dostawa Towarów jest ograniczona do obszaru Rzeczpospolitej Polskiej i odbywa się pod adres wskazany przez Kupującego w trakcie składania Zamówienia.
  2. Dostawa zamówionych Towarów odbywa się transportem własnym lub przesyłką kurierską. Koszty dostawy wynoszą [...]. Dodatkowo koszty dostawy zostaną wskazane w czasie składania Zamówienia.
  3. Koszty dostawy ponosi Kupujący.
  4. Zamówienie obejmujące Towary o różnym czasie realizacji zakupione od tego samego Dostawcy za pośrednictwem Pasażu Handlowego, wysyłane jest po skompletowaniu całości, tzn. po upływie najdłuższego z czasów realizacji.

  § 11. REKLAMACJE TOWARÓW

  1. Reklamacje wynikające z naruszenia praw Kupującego gwarantowanych prawnie lub na podstawie niniejszego Regulaminu, należy kierować na adres e-mail lub na adres siedziby Dostawcy podany w otrzymanym przez Kupującego Potwierdzeniu Zamówienia.
  2. Dostawca zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie nie dłuższym niż 14 (czternaście) dni od dnia jej otrzymania.
  3. W przypadku Konsumentów, Dostawca odpowiada za niezgodność z Umową Sprzedaży Towaru zakupionego przez danego Konsumenta na zasadach wskazanych w Ustawie o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej.

  § 12. ODSTĄPIENIE OD UMOWY I ZWROT TOWARU

  1. Zgodnie z Ustawą o ochronie niektórych praw konsumentów, Konsumentowi przysługuje prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży zawartej z Dostawcą, bez podania przyczyny, w ciągu 10 (dziesięciu) dni od dnia wydania Towaru, poprzez wysłanie na piśmie stosownego oświadczenia na adres siedziby Dostawcy podany w otrzymanym przez Konsumenta Potwierdzeniu Zamówienia.
  2. Prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży, o którym mowa w ust. 1 powyżej nie ma zastosowaniu w przypadku, gdy przedmiot Umowy Sprzedaży stanowią Towary wykraczające poza standardową ofertę Dostawcy prezentowaną w ramach Pasażu Handlowego, przygotowane na szczególne zamówienie Konsumenta, dostosowane do jego indywidualnych potrzeb lub świadczenia, które z uwagi na swój charakter nie mogą zostać zwrócone lub których przedmiot ulega szybkiemu zepsuciu.
  3. W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedaży na zasadach wskazanych w ust. 1 powyżej, Umowę Sprzedaży uważa się za niezawartą, a strony zobowiązane są zwrócić to co sobie na jej podstawie wzajemnie świadczyły.
  4. Towar ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 (czternastu) dni od dnia odstąpienia Konsumenta od Umowy Sprzedaży.
  5. Zwracany przez Konsumenta Towar powinien zostać opakowany w sposób zapewniający brak uszkodzeń przesyłki w transporcie.
  6. Koszt odesłania Towaru oraz opakowania pokrywa Konsument.
  7. Dostawca obowiązany jest dokonać zwrotu wartości Zamówienia wraz z kosztami dostawy niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 (czternastu) dni od dnia odstąpienia Konsumenta od Umowy Sprzedaży.
  8. Zapisy ust. 1-7 powyżej nie znajdą zastosowania w przypadku Kupujących innych niż Konsumenci.

  § 13. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

  1. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Dostawcą a Konsumentem zostaje poddane pod rozstrzygnięcie sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.
  2. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Dostawcą a Kupującym innym niż Konsument, zostaje poddane pod rozstrzygnięcie sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Dostawcy podaną w Potwierdzeniu Zamówienia otrzymanym przez Kupującego, o którym mowa powyżej.
  3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie oraz Regulaminie Portalu zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.
   

  zaloguj się

  Aby korzystać z pełnej funkcjonalności serwisu musisz się zalogować. Jeśli nie masz u nas konta przejdź do rejestracji.

  przypomnij hasło
  pamiętaj mnie