ARTcada.pl

ładuję
ZALOGUJ SIĘ ZAREJESTRUJ SIĘ

Twój schowek

Elementów w schowku: 0

Przeciągnij tutaj i upuść produkt aby dodać go do schowka 
  Drukuj

  Polityka prywatności www.ARTcada.pl

  Niniejszy dokument, zwany dalej Polityką Prywatności stanowi integralną część Regulaminu Portalu www.ARTcada.pl i zawiera zasady ochrony informacji, w szczególności danych osobowych przetwarzanych przez ALTUS Dorota Robinska z siedzibą w Warszawie, przy ul. Poselskiej 7/1, 03-931 Warszawa, NIP 634-12-88-910, REGON 141535980, w związku z funkcjonowaniem portalu www.artcada.pl.

  §1.

  Administratorembazy danych osobowych przetwarzanych w związku z działaniem portalu www.ARTcada.pl jest ALTUS Dorota Robinska.

  §2.

  1. Wszystkie dane osobowe, podane przez Użytkownika podczas procesu rejestracji w portalu www.ARTcada.pl przechowywane są zgodnie z zachowaniem wszelkich standardów bezpieczeństwa oraz zgodnie z prawem obowiązującym na terytorium RP. Administrator zobowiązuje się do stosowania odpowiednich środków ochrony w systemach informatycznych oraz środków organizacyjnych zapewniających ochronę tych danych. W szczególności Administrator wdrożył i stosuje Politykę Bezpieczeństwa Danych Osobowych oraz Instrukcję Zarządzania Systemem Informatycznym.
  2. Podstawą przetwarzania danych osobowych w związku z funkcjonowaniem serwisu www.ARTcada.pl jest wyrażenie zgody przez Użytkownika podczas rejestracji w portalu.

  §3.

  1. Administrator zobowiązuje się do nie udostępniania nikomu przetwarzanych danych osobowych pod jakimkolwiek tytułem, z zastrzeżeniem § 4.
  2. Administrator umożliwia Użytkownikom realizację ich uprawnień wynikających z ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., nr 101, poz. 926), w szczególności ich aktualizacji i informacji o zakresie przetwarzanych danych.

  §4.

  Administrator oświadcza, iż dane Użytkowników będą udostępniane wyłącznie organom uprawnionym do ich otrzymywania na podstawie obowiązujących przepisów prawa i tylko w niezbędnym zakresie.

   

  §5.

  1. Użytkownikiem w rozumieniu niniejszej Polityki jest osoba fizyczna, pełnoletnia, posiadająca pełna zdolność do czynności prawnych, wobec której nie zostało wszczęte postępowanie o ubezwłasnowolnienie lub postępowanie o ustanowienie doradcy tymczasowego, która posiada Konto Użytkownika w portalu www.ARTcada.pl.
  2. Użytkownika uważa się za zarejestrowanego z chwilą prawidłowego wypełnienia formularza rejestracyjnego i założenia Konta Użytkownika w portalu.
  3. Podczas procesu rejestracji Użytkownik wybiera nazwę Użytkownika - Login. Wybrana nazwa Użytkownika nie może naruszać praw osób trzecich ani zawierać treści niezgodnych z prawem, z regulaminem lub też powszechnie uznawanych za obraźliwe.
  4. Użytkownik zobowiązany jest do prawidłowego zabezpieczenia i nieudostępniania osobom trzecim swojego hasła do konta. Użytkownik ponosi odpowiedzialność wobec osób trzecich oraz Portalu za wszelkie działania lub zaniechania związane z korzystaniem ze swojego konta na serwisie www.ARTcada.pl.

  §6.

  Administrator zastrzega sobie prawo do weryfikowania i sprawdzania danych Użytkownika w trakcie oraz po zakończeniu procesu rejestracji. Portal nie ponosi odpowiedzialności za niezgodność ze stanem faktycznym danych, które Użytkownik podał podczas procesu rejestracyjnego.

  §7.

  Użytkownik zobowiązany jest do bieżącej aktualizacji wszelkich danych udostępnianych w trakcie rejestracji.

  §8.

  1. Polityka Prywatności stanowi integralną część Regulaminu Portalu z serwisu www.ARTcada.pl i akceptacja Regulaminu oznacza akceptację postanowień niniejszej Polityki Prywatności.
  2. Portal ma prawo do zmiany Polityki Prywatności w każdym czasie. Zmiany obowiązują od momentu opublikowania nowej wersji Polityki Prywatności w na stronie www.ARTcada.pl.
  3. Niniejsza Polityka Prywatności obowiązuje od momentu jej opublikowania na stronie www.ARTcada.pl.
  4. Brak akceptacji przez Użytkownika nowej Polityki Prywatności jest równoznaczne z brakiem akceptacji Regulaminu, co uniemożliwia korzystanie z Portalu jako Użytkownik zarejestrowany.
   

  zaloguj się

  Aby korzystać z pełnej funkcjonalności serwisu musisz się zalogować. Jeśli nie masz u nas konta przejdź do rejestracji.

  przypomnij hasło
  pamiętaj mnie